Skip to main content

Female-to-male operace

Prsní žláza patří mezi kožní žlázy a rozprostírá se na přední ploše hrudníku. Její rozsahu může být až z podklíčkové krajiny dolů k podprsní rýze a od hrudní kosti až k okraji velkého zádového svalstva. Prsní žláza bývá bohatě cévně zásobena a navazuje na lymfatický systém v podpaží. Nejvzdálenější výběžek prsní žlázy je právě v této oblasti v blízkosti podpaží.

Mastektomie je chirurgický operační výkon, při kterém se odstraňuje prsní žláza. Mastektomie může být pouze parciální nebo totální. Při diagnóze transsexualismu female-to-male je vyžadována mastektomie totální, tedy kompletní odstranění prsní žlázy. Přesto nelze vždy jednoznačně stanovit, že celá prsní žláza byla odstraněna. I po totální mastektomii tedy může vzniknout karcinom prsu z prsní žlázy. U parciální mastektomie, kde se odstraní pouze část žlázy, je možnost vzniku karcinomu patřičně vyšší. V případě, že ponecháváme dvorec s bradavkou na výživné stopce obsahující část prsní žlázy, jedná se vždy o mastektomii parciální. V případě ponechání pouze výživného mostu pro dvorec s bradavkou z kožního laloku, jde již o mastektomii totální, ale i přesto v oblasti dvorce je ponechána zbytková žláza. Stejně tak jako při technice se štěpováním dvorce, kde je již žláza jen v nepatrném až minimálním rozsahu.

U všech typů operací prováděných v celkové anestezii se mohou vyskytnout standardní operační komplikace, které se vyskytují u každého operačního výkonu. Jedná se zejména o krvácení, infekci, nehojící se jizvu, odúmrť kožní, necitlivost kožní, otok apod. Zásadní je rovněž necitlivost celé operované oblasti a zejména ztráta citlivost bradavky.

Anatomicky prsní žláza velmi intimně naléhá na kůži a u hubených pacientů bez podkožního tuku je preparace velmi obtížná. Naopak u obézních pacientů je výkon více zatížen možných vznikem nerovností vzhledem k nejasné identifikaci prsní žlázy v tukových valech a nutnosti odstranit i část tukových deposit spolu s prsní žlázou. Během preparace je třeba zastavovat řádně krvácení z přerušených cév pomocí elektrokoagulace, což u hubených jedinců může vést až k popálení kožního krytu. Popálenina bývá většinou lehká a sama se zhojí.

Vyjma komplikací všeobecných se mohou vyskytovat i komplikace specifické pro daný typ mastektomie a komplikace specifické pro transsexualismus. Komplikace specifické pro jednotlivé mastektomie uvedeme u každého typu operace. Specifickým stavem před operaci transsexualismu je užívání hormonů, které mění vlastnosti krve. Mužský hormon sice zvyšuje množství krvinek, ale často snižuje schopnost shlukování a stavění krvácení. Proto se doporučuje vysazení testosteronu měsíc před operací.     

Nejčastější komplikace u jakékoliv mastektomie je vznik pooperačního seromu. Pooperační serom, neboli hromadění tkáňového moku je důsledkem vzniku rané plochy a následnou snahou organismu o zhojení. Serom se vytváří vždy, v řadě případů je minimální a nevyžaduje žádnou chirurgickou intervenci. Při větším seromu pacient dochází k ambulantnímu odsávání, které se provádí pomocí jehly. Vzhledem k necitlivosti kožních laloků není punkce seromu většinou bolestivá. U řady pacientů serom odchází samovolně v rámci drobné dehiscence operační rány, což je vhodné řešení.

Druhou nejčastější komplikací je pooperační krvácení, vzniklé až do 48hodin od operace. Vzhledem k tomu, že po odstranění prsní žlázy vzniká obrovský prostor, do kterého může tělo krvácet a nedojde k zastavění krvácení tlakem, dokud není tento prostor naplněn, patří krvácení k závažným komplikacím mastektomii. Krvácení vzniká prudkým pohybem, třením operovaných ploch po sobě, zvýšením tlaku apod. Proto je vhodné po operaci dodržovat klidový režim, nezvedat ruce, nespat na boku nebo břiše.